Услуги

„Шар Жар“ функционира като хъб, инкубатор и център за компетенции и ресурси за различни творчески и граждански организации и отделни творци и активисти. Извън своите собствени проекти, за организации и лица, посветили се на същите цели и ценности, при наличен капацитет в екипа „Шар Жар“ предлага услуги и подкрепа за:

  • Арт мениджмънт и продуцентска дейност
  • Управление и стратегическо развитие на организации, в частност юридически лица с нестопанска цел и културни и творчески индустрии
  • Проектен мениджмънт
  • Фъндрейзинг
  • Community&stakeholdermanagement
  • Комуникация и публичност, вкл. работа с медии
  • Юридическа помощ относно правната рамка на юридическите лица с нестопанска цел
  • Помощ при стартирането на дейност/ бизнес в сферата на културните и творческите индустрии и социалното предприемачество
  • Обучения и експертен труд (например участие в проучвания и изследвания) в сферите ни на дейност.