Общество

Под „Общество“ се опитваме да обобщим разнообразни други проекти и инициативи, посветили се на общественозначими проблеми и каузи.

Подобряване качеството на образованието е приоритет на „Шар Жар“, защото за нас това е като стъпка и предпоставка за жизнено гражданско общество. За проекти в сферата на образованието „Шар Жар“ допринася със своята мрежа от български и международни контакти и партньори, с опит в управлението на проекти и фъндрейзинг, с познаване на политиките и актуалните развития както по отношение на формалното, така и на неформалното образование. Планираме и сътрудничим по проекти за вътрешна и международна мобилност на ученици и студенти, за модернизиране модела на преподаване в учебните заведения, навлизане на новите технологии в образованието, за популяризиране на алтернативни и неформални форми на образование и развитие на професионалното образование в сферите на културните и творческите индустрии и приложните изкуства.

Екипът на „Шар Жар“ има не само разбиране, но и сериозен опит в адресирането на различни аспекти на активното гражданско общество. За нас това е кауза, зад която стоим и работим с разбирането, че не е възможно адекватно и справедливо общество и постигане на благосъстояние без:
– утвърждаване на демократичните ценности,
– развитие и добро управление в третия сектор,
– гражданска активност и реално участие в правенето на политики,
– подобряване на медийната среда, навлизането на нови и независими медии,
– толерантност и социална кохезия,
– обществено съзнание за по-добро опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Повече информация за проекти и инициативи на „Шар Жар“ в тези сфери можете да намерите в отделните подменюта на категорията „Общество“.